Aktualności Aktualności

„Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”

Konferencja w Ośrodku Kultury Leśnej

Konferencja „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego” odbyła się 18 i 19 października 2018 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zorganizowano ją we współpracy z Sekcją Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Celem konferencji było pokazanie lasu – elementu środowiska przyrodniczego w kontekście społecznym wyrażanym nie tylko określonymi formami jego użytkowania, ale także sferą pozamaterialną. Wśród społecznych wymiarów lasu należało wymienić m.in. dostęp do zasobów surowca drzewnego i regulacje w tym zakresie (prawne i zwyczajowe); ochronę lasu i różnorodności biologicznej w lasach; wartości, normy i postawy społeczne wobec lasu; społeczne funkcje lasu (rekreacyjne, kulturowe, estetyczne itp.); zarządzanie zasobami leśnymi (synergie, konflikty i kolizje); las jako przedmiot zainteresowań grup społecznych (społeczności lokalne; organizacje pozarządowe; partycypacja społeczna); las w edukacji formalnej i nieformalnej. Dokonanie przeglądu istniejących badań i wiedzy na temat społecznego znaczenia lasu, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych umożliwi w przyszłości sprawniejsze zarządzanie lasami i ich bogactwem.

Ze zgłoszonych i zaakceptowanych 24 wystąpień, wygłoszone zostały 22 referaty. Głos zabierali kolejno: prof. dr hab. M. Grodzińska-Jurczak: dr M. Blicharska, dr hab. D. Rancew Sikora,  dr K. Niedziałkowski, ks. dr A. Wysocki, dr P. Pawliszak, dr A. Wójcik, dr hab. P. Matczak, R. Putkowska-Smoter, dr A. Peisert, M. Mielewczyk, dr M. Strzelecka, M. Krokowska-Paluszak, K. Mączka, M.D. Boćkowski, P. Przewoźna, M. Fronia,

D. Paniotova, A. Snopek, A. Choryński, I. Pińskwar, D. Graczyk, dr W. Puchalski. Wymienieni powyżej naukowcy są związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli również pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, parków narodowych, pracownicy kilku regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także nadleśniczowie i zainteresowani pracownicy lasów – zwłaszcza edukatorzy.

Dzisiaj za wcześnie jest mówić o efektach konferencji, trzeba nieco czasu by poddać analizie prezentowane treści. Będzie ku temu znakomita okazja, bowiem zgodnie z przyjętymi zasadami Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie opublikuje poszczególne referaty najbliższym numerze rocznika „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”.

Tekst: Konrad bul

Zdjęcia: Karolina Ziółkowska