Aktualności

Konferencja naukowa „Las i historia"

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 10–12 października 2017 roku organizuje IV konferencję naukową „Las i historia".

 

Temat projektowanej konferencji w naszym rozumieniu to relacje pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych, to również oddziaływanie lasu, przyrody na procesy zachodzące w kulturze.

Projektowana konferencja poprzedza setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała okazja do odniesienia się do procesów historycznych zachodzących w polskim leśnictwie w ostatnim wieku.

Celem konferencji jest zebranie kolejnych opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy historycznej, a także upowszechnienie najnowszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie.

Proponujemy zorganizowanie konferencji dwudniowej, na którą zapraszamy historyków zajmujących się historią gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich, historią leśnictwa, historią związków lasu z  kulturą, a także leśników zajmujących się historią leśnictwa.

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie informuje, że udział w konferencji jest bezpłatny. Oferujemy zakwaterowanie w obiekcie edukacyjno-konferencyjnym oraz stosowne posiłki. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Abstrakty proponowanych wystąpień prosimy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2017 roku na adres:

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, lub okl@okl.lasy.gov.pl.

Po tym terminie nastąpi kwalifikacja tematów oraz budowa programu konferencji.

Wszyscy Państwo, którzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swych dokonań mają zagwarantowaną publikację w Studiach i Materiałach Ośrodka Kultury Leśnej.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zastrzega sobie prawo do zaproszenia dodatkowych prelegentów spoza grona osób, które zgłoszą akces do konferencji.

Materiały do druku należy przygotować wg następującego wzoru:

Tekst przeznaczony do druku powinien być napisany w edytorze tekstu WORD i zawierać do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, odstęp między wierszami: 1,5 oraz ustawienia marginesów: 3 cm z lewej i 2 cm z prawej).

Przesłany artykuł powinien zawierać:

  1. tytuł w języku polskim i angielskim;
  2. imię i nazwisko autora (autorów), adres korespondencyjny (uwzględniający miejsce zatrudnienia), e-mail;
  3. tekst łącznie z rycinami i tabelami;
  4. wykaz literatury (wyłącznie cytowane prace) wg wzoru:

Bogdanowski J. 1982. Cmentarze i krajobrazy. Aura 11, 6–8.

Jaromi S. 2000. Św. Franciszek i jego naśladowcy w XIII w. W: Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Red. A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Inst. Studiów Franciszkańskich, Kraków, 59–73.

Wiśniewski J., Kiełczewski B. 2004. Kulturotwórcza rola lasu. Wyd. AR, Poznań, 1–296.

Encyklopedia filatelistyki. 1993. PWN, Warszawa, 1–679.

  1. materiał ilustracyjny: zdjęcia w formacie JPG lub TIFF, przy cytowaniu obcych ilustracji należy załączyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich lub oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela praw autorskich do publikowania i używania materiału ilustracyjnego;
  2. podpisy do materiału ilustracyjnego w języku polskim i angielskim;
  3. streszczenie w języku polskim i angielskim (600–1000 znormalizowanych znaków);
  4. sześć słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

Maszynopis wraz z ilustracjami, najlepiej w formie zapisu elektronicznego na płycie CD lub DWD, należy przesłać na adres: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.