Wydawca treści Wydawca treści

„Bajarze z Leśnej Polany”

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie od 2007 roku cyklicznie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

W organizacji wydarzenia uczestniczy również Centrum Informacyjne Lasów Państwowych  w Warszawie.

Kolejna, dziesiąta edycja odbyła się 18 i 19 maja 2017 roku.

Do udziału w konkursie zapraszamy zawodowo czynnych i emerytowanych pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, arboretów i ogrodów botanicznych, wykładowców i studentów wydziałów leśnych wyższych uczelni oraz nauczycieli i uczniów leśnych szkół średnich. W zmaganiach konkursowych mogą uczestniczyć również członkowie rodzin leśników oraz inni miłośnicy lasu.

REGULAMIN KONKURSU

Cel
Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz wszechstronnych związków człowieka z lasem.

Tematyka
Treścią gawęd powinny być dziedziny związane z kulturą ekologiczną, z dawnym i obecnym stosunkiem człowieka do lasu oraz ze współczesnymi funkcjami lasu. W wystąpieniach można też zaznaczyć atrakcyjność i odnawialność drewna, które wzbogaca nasze życie codzienne. Tematem gawęd mogą być osobiste przeżycia autorów związane z lasem, leśnictwem, a także zadrzewieniami i parkami dendrologicznymi.

Uczestnicy
Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie leśnych szkół średnich, emerytowani leśnicy i członkowie ich rodzin oraz inni miłośnicy lasu.

Zgłoszenia uczestników należy kierować do 21 kwietnia 2017 r. na adres:

Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail) oraz temat gawędy. Koszt przejazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Warunki konkursu

Gawędy mogą być autorskie lub zapożyczone. W przypadku wykorzystania tekstu innego pisarza należy podać jego nazwisko oraz literaturę, z której pochodzi.

Tekst gawędy powinien być dostarczony do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie przed konkursem, do 10 maja 2017 r. Wystąpienie należy przygotować w programie Word, czcionka 12, w formie wydruku i na nośniku CD, wraz z podanymi danymi osobowymi uczestnika.

Przebieg konkursu
Każdy z uczestników losuje kolejność wystąpienia, a następnie prezentuje swój temat w czasie do 7 minut, nie krótszym jednak niż 6 min. Niewykorzystanie limitu lub jego przekroczenie ujemnie wpłynie na ocenę wystąpienia.

Wypowiedź ocenia Jury konkursu. Każdy z członków Jury ocenia wystąpienie i dysponuje 5-cio stopniową skalą ocen. Biorąc pod uwagę założone kryteria przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiednią liczbę punktów. Suma punktów podzielona przez liczbę członków Jury stanowi właściwą ocenę wystąpienia.

Kryteria ocen:
a) sprawność komunikacyjna (sposoby budzenia zainteresowania słuchaczy), zrozumiałość tekstu przez słuchaczy;
b) sprawność i poprawność językowa (poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna, bogactwo słownictwa);
c) wymowa (poprawna, płynna, wyraźna, zmienny poziom głośności), urozmaicona intonacja, poprawne akcentowanie;
d) stosowanie elementów nacechowanych stylowo (np. stylizacja gwarowa) i retorycznych (np. elementy dialogu, pytania retoryczne i stylistyczne) oraz elementów żartobliwych i komicznych;
e) język ciała (gestykulacja, mimika, rekwizyty);
f) zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu;
g) właściwe korzystanie z limitu czasu.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I nagroda – o wartości 2000 zł, II nagroda – o wartości 1200 zł, III nagroda – o wartości 800 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Leśnej. Przewidziane są również wyróżnienia.

Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Superbajarza". Uczestnik z tytułem „Superbajarza" ma prawo do startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.

Dyrektor Generalny przewiduje zaproszenie laureatów do zaprezentowania swoich gawęd w trakcie centralnych imprez i uroczystości organizowanych w Lasach Państwowych.

Materiały do pobrania