Projekty dotowane przez WFOŚiGW w Poznaniu

16.11.2016 | Alicja Antonowicz

W 2016 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie na realizację następujących projektów:

1. Upowszechnianie postaw ekologicznych oraz pogłębianie wiedzy o lesie i leśnictwie wśród społeczeństwa poprzez wydawnictwa edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł

Projekt obejmował wydanie drukiem czternastu pozycji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: czterech publikacji zwartych, kwartalnika informacyjno-edukacyjnego, kalendarza, pięciu broszur, folderów oraz dwóch gier dydaktycznych. Cel projektu to upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bioróżnorodności i wielofunkcyjności środowiska leśnego. Wydawnictwa sprzyjają kształtowaniu postaw szacunku wobec przyrody i przyczyniają się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat znaczenia jej ochrony.

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie" t. 15 – 800 egz.

„Zagajnik" – kwartalnik edukacyjno-informacyjny (4 numery) – 4800 egz.

Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.

„Lasy doliny obrzańskiej" – 250 egz.

Foldery informacyjne – 7500 egz.

„Gawędy z leśnej polany" – 500 egz.

Album „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie" – 1000 egz.

Broszura „Szanujmy martwe drzewa" – 1000 egz.

Broszura „Tajemnice drzew" – 1000 egz.

Broszura „Żyć bezpiecznie zawsze wolę, na ulicy, w domu, szkole" – 2000 egz.

Broszura „Od dziś mam zadanie takie: być bezpiecznym przedszkolakiem" – 2000 egz.

Broszura „Zwyczaje dużych i małych zwierząt leśnych" – 1000 egz.

Gra planszowa „Z lasu do domu" – 1000 egz.

Gra „Wszędobylskie drewno" – 1000 egz.

 

2. Imprezy edukacyjne i konkursy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie rozwijające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Wartość dofinansowania: 11 237,15 zł

Projekt obejmował zorganizowanie czterech wydarzeń o charakterze edukacyjnym, tj. obchodów „Dnia Ziemi", III Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", X Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, festynu „Spotkanie z lasem". W ramach tych wydarzeń przeprowadzono konkursy: plastyczne  („Las – magazynem węgla", „Las –Twój dobry sąsiad"); leśnego bajania; recytacji, piosenek i tańca związanych z bezpieczeństwem. Zorganizowano pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowano materiały dydaktyczne służące kształtowaniu proekologicznych postaw oraz utrwalaniu wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tematyka realizowana w zakresie projektu dotyczyła: ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu, współczesnych funkcji lasu, niskiej emisji CO2, kształtowania prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie i jego sąsiedztwie, zagadnień pierwszej pomocy, selektywnej zbiórki odpadów, informowania właściwych służb o zagrożeniu itp.

 

3. Utrzymanie i prowadzenie hodowli zagrodowej żubrów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym projektu jest utrzymanie i wzbogacenie o nowe osobniki populacji żubrów w zagrodzie w Gołuchowie. Ma to bezpośredni wpływ na kondycję i liczebność całej populacji żubra w Polsce. Jest istotnym elementem zachowania zagrożonego gatunku żubra.

 

4. Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu parku-arboretum. Poprzez wpływ na florę utrzymywany i wzbogacany jest skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W programie ochrony przyrody dla parku-arboretum o pow. 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt znajdującego się pod ochroną prawną lub rzadkich w skali kraju i regionu.