History

Ośrodek Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna został powołany w grudniu 1986 roku, jednak pierwsze kroki w kierunku jego utworzenia poczyniono już w latach 70. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Leśnictwa na terenie dziewiętnastowiecznego założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie.The need for the popularisation of forestry in Poland was stressed in the end of 19th century. Decades of efforts by Polish Forest Society led to the creation of the Museum of Forestry.The decision to create such an institution was issued by Roman Gesing the Minister of Forestry and Timber Industry in 1968. The idea was first realized by doctor Stanisław Fiołek. First collection was brought by him to Gołuchów from Cracow. In 1975 the Team for Forestry Museum Creation was appointed and two years later, Scientific Council of Forestry Museum, which first chairman was professor Bohdan Kiełczewski. The situating the museum in the centre of the country in historical manor, created a great developmental potential for the institution. In 1978 the formula of museum was developed into the role of the Centre. The name of the organizational unit was changed into the “Organizational Council of the Forest Culture Centre in Gołuchów” which was working in the organizational structure of Taczanów forest district. When in 1986 the Forest Culture Centre was created as the independent unit of State Forests, the institution already was making available to society two exhibitions, the corral of European bisons, restored park-arboretum and trees and decorative bush nursery.

Location

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie leży na terenie Gminy Gołuchów, w powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim, przy drodze krajowej nr 12, łączącej Poznań z Łodzią. Oddalony jest o 15 km od Kalisza i 12 km od Pleszewa.The Forest Culture Centre in Gołuchów is located in the district Gołuchów, Pleszew County, voivodeship Greater Poland, at the country road no 12, connecting Poznań and Łódź. It is 15 km away from Kalisz and 12 km away from Pleszew. The Centre occupies the area of nearly 200 hectares, and it is stretched along three-kilometers valley of Ciemna River, a tributary of Prosna River. Its southern end is situated at the edge of Gołuchów village, whereas northern reaches Tursko village. Geographical situation: 51°52’ of the northern latitude, and 17°55’ of the longitude.

Organizacja

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Działa od września 1977 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 15 osób powołanych decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Photo gallery

Pokazowa Zagroda Zwierząt