Asset Publisher Asset Publisher

Museum of Forestry– "Annexe"

“Oficyna” (“Annexe”) came into being on the grounds of built in the half of 19th century distillery. Its present appearance is owned to Izabella and Jan Działyński, who in the second half of 19th century together with architects had planned the adaptation of this industrial building for living purposes. Its core had not been changed, however, further stages of redevelopment (1872-1874 and 1890-1895) brought about its impressive form, which some name today a palace. War operations fortunately omitted this building and it did not undergo any bigger, outside destructions. It had been taken over by The State Forests in the 70ties of the last century with a final destination as the Museum of Forestry, but it required major renovation of the interior. Renovation and conservation works conducted through the following years restored to the interior its previous splendour and allowed them to be adapted for the exhibition purposes. In the October 1986 there took place a ceremony of opening the exhibition concerning the inspiring influence of forest on artistic activities and a year later historic exhibition on the Polish forestry.

Izabella i Jan Działyńscy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia wspólnie z architektami zaplanowali adaptację przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Zasadniczy trzon dawnej gorzelni nie został zmieniony, jednak kolejne etapy rozbudowy (1872–1874 i 1890–1895) doprowadziły ostatecznie do efektownej formy, którą dziś niektórzy nazywają pałacem. Działania wojenne szczęśliwie ominęły ten obiekt i nie uległ on żadnym większym, zewnętrznym zniszczeniom. Przejęty przez Lasy Państwowe w latach 70. ubiegłego stulecia z docelowym przeznaczeniem na Muzeum Leśnictwa, wymagał generalnego remontu wnętrz. Prowadzone przez kolejne lata prace remontowe i konserwatorskie przywróciły wnętrzom dawną świetność i umożliwiły ostatecznie zaadaptowanie sal na cele ekspozycyjne. W październiku 1986 roku uroczyście otwarto wystawę obrazującą inspirujący wpływ lasu na działalność artystyczną, rok później ekspozycję historyczną na temat polskiego leśnictwa.

Na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu" można zobaczyć prace artystyczne powstałe z zamiłowania twórców do przyrody. Są to między innymi dzieła malarskie, grafiki, intarsje, rzeźby i płaskorzeźby, ceramika i szkło artystyczne, ozdobne tkaniny oraz wyroby rzemiosła artystycznego, zarówno zabytkowe jak i współczesne. Podziwiać tutaj można obrazy i rysunki M. Wywiórskiego, grafiki J.E. Ridingera, J. Wałacha, l. Rózgi, intarsje E. Kapłońskiego i rzeźby B. Chromego. Swoisty urok mają prezentowane kolekcje rzeźb w hubach i porożu oraz kolekcja pisanek zdobionych akcentami przyrodniczymi.

Druga wystawa stała zatytułowana jest: „Dzieje leśnictwa w Polsce". Zapoznać się można na niej między innymi z pierwotnymi formami korzystania z lasu przez człowieka, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi korzystania z lasu, z ustawami określającymi obowiązki leśniczych. Na wystawie zgromadzono pamiątki szkolnictwa leśnego oraz dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Ozdobą tej ekspozycji są modele mielerzy, dziegciarni, komięgi, barci leśnej oraz modele dawnych mundurów leśnych. Ponadto eksponowane są tu archiwalne mapy, operaty leśne, zabytki piśmiennictwa leśnego, pamiątkowe fotografie oraz medale i sztandary.

W Oficynie często są aranżowane wystawy czasowe eksponujące dzieła artystyczne współczesnych twórców, dla których las stanowi ważną inspirację artystyczną.

WIRTUALNE ZWIEDZANIE