Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W głąb lasu – marsz na orientację prowadzony w części leśnej parku, obejmujący wykorzystanie mapy, rozpoznawanie drzew i krzewów, ocenę zdrowotności drzew, obserwację martwego drzewa, fototropizmu u drzew, łuszczenia się kory oraz pomiar grubości i wysokości pomnika przyrody i obliczanie jego wieku. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis 10 drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji wykonywane są także rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Gatunki leśne z Polskiej czerwonej księgi – zajęcia oparte na obserwacji zwierząt, roślin i grzybów leśnych zaliczanych do siedmiu kategorii zagrożenia (gatunki wymarłe, zanikłe, skrajnie zagrożone, silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i mniej zagrożone). Lekcja odbywa się w sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Zagrożenia lasów – podczas zajęć uczniowie poznają trzy grupy zagrożeń lasów; biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne. Biorą udział w dyskusji na temat wpływu środowiska i człowieka na kondycję lasu i rozwiązują zadania w karcie pracy. W czasie zajęć prowadzona jest obserwacja mikroskopowa. Lekcja odbywa się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Skrzydlate drapieżniki. Sowy – podczas zajęć uczeń zdobywa wiedzę na temat rodzimych gatunków sów i uczy się je rozpoznawać. W trakcie lekcji odbywają się m.in.: dyskusja na temat zagrożeń tych ptaków, obserwacja piór, rozpoznawanie głosów i rozwiązywanie kart pracy. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ptaki szponiaste – podczas zajęć uczeń poznaje rolę ptaków drapieżnych w przyrodzie i zdobywa umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków. Poprzez dyskusję, obserwację i zabawę wyciąga wnioski na temat zagrożeń ptaków i metod ich ochrony. Podczas zajęć wykorzystywane są karty pracy. Odbywa się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.