Park-arboretum

Jest to jeden z najstarszych i największych ogrodów założonych w stylu angielskim w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami są hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński oraz zatrudniony przez nich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Gołuchowski park jest znakomitym przykładem ogrodów naturalistycznych, wzbogaconych kolekcjami dendrologicznymi. Teren parku-arboretum obejmuje blisko 3 kilometrowy odcinek Doliny Rzeki Ciemnej, będącej dopływem Prosny, a jego obszar wynosi 158,05 ha.This is one of the biggest and the oldest gardens designed in an English style in the second half of the 19th century. Its creators are Izabella Działyńska of Dukes Czartoryski and count Jan Działyński, and employed by them, a talented gardener Adam Kubaszewski. Park in Gołuchów is a fine example of naturalistic gardens, enriched with dendrological collections. The terrain of park-arboretum covers nearly 3-kilometer section of Ciemna River Valley, a tributary of Prosna River, and its area amounts of 158,05 ha.

Pokazowa Zagroda Zwierząt

Pokazowa Zagroda Zwierząt została założona w kwietniu 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.