Wydawca treści

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 15 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl

Wydany w bieżącym roku numer 15. zawiera 18 artykułów:

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

Zuzanna Benincasa, Polowanie na dzikie zwierzęta jako jeden ze sposobów wykonywania służebności użytkowania w prawie rzymskim

Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński, Doc. dr habil. Tadeusz Puchalski – leśnik, myśliwy, wiolonczelista

Mariusz Jaśkowiak, Rola lasu w industrializacji Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1969

Tomasz Kargol, Lasy i gospodarka leśna w Galicji w świetle austriackich aktów normatywnych przełomu XVIII i XIX wieku

Anna Kotłowska, „Drewniane miasto" Gelonos

Wiktor Krajniak, Wpływ gospodarki leśnej i lesistości na częstotliwość powodzi w lewym dorzeczu Odry między XV a XX wiekiem

Marek Piotr Krzemień, Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia dawniej i dziś

Bernadetta Manyś, Przyczynek do badań nad rolą i funkcją lasów w XVIII-wiecznych dobrach radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim

Marek Nowak, Leśna Rzeczpospolita Korporancka

Justyna Rogińska, Wiedza o drzewach skompilowana w XVII-wiecznych kalendarzach niemieckich

Łukasz Różycki, Słowianie a las w ujęciu wczesnobizantyńskich źródeł

Magdalena Stuligrosz, Las w poezji greckiej okresu archaicznego i klasycznego

Krzysztof Ślusarek, Obowiązki służby leśnej na ziemiach zaboru austriackiego w świetle instrukcji dla „oficjalistów lasowych" z przełomu XVIII i XIX wieku

Milena Teska, Andrzej Michałowski, Symbolika lasu w wierzeniach Celtów i Germanów


KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 roku

Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 roku

Barbara Czołnik, Działalność wydawnicza i edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 roku

Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2015 roku