Wydawca treści Wydawca treści

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 16 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl

Wydany w bieżącym roku numer 17. zawiera 23 artykuły:

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Wojciech Antkowiak, Piotr Derlatka, Pejzaże z trześnią w tle czyli kulturowy motyw wiśni i czereśni

2. Agnieszka Bywalec, Kontrakty na towary leśne w Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII wieku

3. Władysław Chałupka, Teofil Lorkiewicz (1885–1944) – dyrektor konspiracyjnej Dyrekcji Lasów Państwowych czasu II wojny światowej

4. Piotr Daszkiewicz, Lasy Rzeczypospolitej, francuscy przyrodnicy i podróżnicy, Fontainebleau, artyści i problem „Martwych drzew”

5. Kazimierz Ilski, Peter Wohlleben, sekretne życie drzew. Czy chodzi o wyznaczenie nowej podmiotowości świata przyrody?

6. Tadeusz Janicki, Lasy na ziemiach polskich u progu niepodległości (1918–1924)

7. Krzysztof Jażdżewski,  Kwalifikacje zawodowe i rola leśników na terenie zaboru pruskiego w latach 1815–1920

8. Tomasz Kargol, Łowiectwo polskiego ziemiaństwa na ziemiach zabranych w drugiej połowie XIX wieku (1864–1918)

9. Tadeusz Linkner, Ramoty myśliwskie Władysława Janta-Połczyńskiego

10. Robert Lipelt, Gospodarka leśna w Galicji w świetle źródeł statystycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

11. Michał Kazimierz Nowak, Przepisy o gospodarce łowieckiej w lasach rządowych Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku

12. Tomasz Olenderek, Polskie mapy leśne z końca XVIII wieku w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

13. Magda Skowronek, Absolwentki wydziałów leśnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym i na początku lat powojennych

14. Magda Skowronek, Dyrektorzy Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1924–1939

15. Magdalena Stuligrosz, Las w greckiej poezji bukologicznej

16. Krzysztof Ślusarek, Las w mieście. Rola lasów w gospodarce miejskiej i życiu społecznym mieszczan w XIX wieku – próba rekonesansu badawczego

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

17. Benedykt Roźmiarek, 30-lecie działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych

18. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

19. Jerzy Adamczewski, Dwa nie(zwykłe) eksponaty

20. Alicja Antonowicz, Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych w 125-lecie jej powstania

21. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

22. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

23. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku