Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zrealizowanych w 2023 roku projektów „Wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające ochronę przyrody i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe leśnictwa oraz wspomagające budowanie postaw przyjaznych środowisku” oraz „Utrzymanie, prowadzenie i rewitalizacja zabytkowego Parku-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2023 roku”. Wartość dofinansowania obydwu przedsięwzięć wynosi 238 600,00 zł.

Celem pierwszego z wymienionych projektów było poszerzenie oferty wydawnictw skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wydał sześć pozycji, które trafiły, bądź wkrótce trafią, do uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody oraz bibliotek. Materiały stanowią pomoc dydaktyczną wykorzystywaną w całorocznej edukacji przyrodniczej prowadzonej w  Ośrodku Kultury Leśnej, podczas spotkań i festynów, akcji ekologicznych, a także jako nagrody w konkursach. Są nimi:
rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” t. 21 – 800 egz.
książka „Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł” – 1000 egz.
„W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców” – 500 egz.
kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik”, cztery numery o łącznym nakładzie 4000 egz.
gra edukacyjna „Z lasu do domu” – 1000 egz.
kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.

Zrealizowane przedsięwzięcie służy pogłębianiu świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, jak również budowaniu postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów przyrodniczych. Zakłada ponadto wzrost wiedzy o  dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym leśnictwa.

Drugi z projektów zatytułowany „Utrzymanie, prowadzenie i rewitalizacja zabytkowego Parku-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2023 roku” dotyczy prac w obrębie których mieszczą się:
zakładanie i uzupełnianie kolekcji roślinnych;
ochrona zasobów dendrologicznych poprzez grodzenie nasadzeń i indywidualną ochronę roślin;
utrzymanie obszaru parku zaadaptowanego na ogród ziołowo-kwiatowy;
pielenie, utrzymanie ścieżek, wykaszanie trawników, przycinanie i formowanie pojedynczych roślin i żywopłotów;
prace o charakterze gospodarczo-porządkowo-pielęgnacyjnym;
oczyszczanie powierzchni z samosiewów oraz porządkowanie linii oddziałowych.

Harmonogram prac projektowych zakładał m.in. zakup materiału sadzeniowego w celu wzbogacenia kolekcji roślinnych, a także uzupełnienia w części leśnej założenia parkowego takich gatunków jak: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, jodła pospolita, grab pospolity, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, modrzew europejski, świerk pospolity, klon zwyczajny oraz krzewów takich jak: trzmielina, głóg, dereń, leszczyna. Dodatkowo zaplanowano zakup podłoża i nawozu organicznego (torfu).

Park-arboretum cechuje duża różnorodność biologiczna wynikająca zarówno z działań ogrodniczych, jak i z naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w zadrzewieniach parkowych i leśnych, w półnaturalnych fragmentach lasów, na polanach i łąkach, w stawach i otaczających je szuwarach. Park-arboretum jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej”. Pełni istotną rolę dydaktyczną i rekreacyjną. Jest licznie odwiedzany przez turystów,  których liczba szacowana jest na około 120 tysięcy rocznie. Na jego terenie odbywają się lekcje przyrodnicze i historyczne. Park jest zabytkiem dostępnym do zwiedzania przez cały rok.

Informacja o projekatch dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w latach 20162023.