Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2022

Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2022

„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” to tegoroczne hasło przewodnie

Wezwanie do podjęcia działań na rzecz terenów podmokłych jest głównym tematem tegorocznej kampanii. To wezwanie do inwestowania kapitału finansowego, ludzkiego
i politycznego, aby ocalić światowe tereny podmokłe przed zniknięciem i przywrócić te, które zdegradowaliśmy.

Międzynarodowy organizator wydarzenia, https://www.worldwetlandsday.org/

Dzień Mokradeł obchodzony jest już po raz 51. od podpisania konwencji o obszarach wodno-błotnych, zwanej konwencją ramsarską. To międzynarodowe porozumienie ma na celu ochronę i powstawanie nowych obszarów wodnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie dla światowego dobra.

Mokradła, bagna, torfowiska – to nie tylko wspaniała ostoja bioróżnorodności, miejsca życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów, płazów i wielu innych niezbędnych w naturalnych ekosystemach organizmów. To także rezerwuar wody, chroniący przed suszą i powodziami, spełniający rolę naturalnego filtra.

Ich ochrona leży w bardzo ważnym interesie ludzkim. Potrzeba ochrony obszarów wodno-błotnych i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych wynika z chęci zapewnienia dobrobytu ludzi i dobrego stanu środowiska. Polska od wielu lat działa w tym obszarze. Obecnie realizowany jest Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Obejmuje on działania z zakresu odtwarzania obszarów mokradłowych, są to m.in.: renaturyzacja ekosystemów mokradłowych, renaturyzacja rzek, realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach leśnych, budowę pozostałych obiektów hydrotechnicznych w lasach z wyłączeniem zbiorników małej retencji, realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych, ochronę obszarów okresowo zalewanych.

Lasy Państwowe od ponad 20 lat prowadzą działania związane z retencjonowaniem wody w lasach. Powstało wiele nowych zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych zatrzymujących i opóźniających odpływ wody. Objęte ochroną zostały obszary szczególnie cenne biologicznie, jak torfowiska, źródliska, jeziorka śródleśne. Wpływa to wielokierunkowo na ochronę środowiska – pozwala podnieść poziom wód gruntowych, poprawia stosunki wodne, zmniejsza ryzyko pożarowe, zwiększa różnorodność biologiczną, a także stwarza miejsca wodopojów dla zwierząt. Więcej o projektach środowiskowych w lasach można przeczytać na stronie: https://www.ckps.lasy.gov.pl/.