Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się we wrześniu1977 roku. W skład Rady wchodzą osoby powołane decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Decyzją nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 maja 2024 roku została powołana Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2024–2028 w następujacym składzie: 

 1. Mgr inż. Jerzy Fijas – Przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej,
 2. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, emerytowany profesor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
 3. Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
 4. Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, 
 5. Prof. UPP dr hab. Wojciech Kowalkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu,
 6. Prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny; Polskie Towarzystwo Leśne, Komisja Dziedzictwa i Historii Leśnictwa,
 7. Prof. URK  dr inż. Magdalena Frączek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej,
 8. Dr hab Paweł Staniszewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny;  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, 
 9. Dr Emilian Prałat – Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 10. Mgr inż. Wiesław Krzewina – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
 11. Mgr Tomasz Łęcki – Muzeum Narodowe w Poznaniu,
 12. Mgr inż. Tomasz Markiewicz – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łopuchówko; Unia Europejskich Leśników,
 13. Mgr Tomasz Talar – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu.