Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 1 dzień wcześniej. Wśród pracowników jest również tłumacz języka migowego.

 

I. KASA (budynek administracji)

Dom Administracji – tzw. „KASA” – budynek znajdujący się przy bramie prowadzącej do parku w Gołuchowie – budynek wpisany do rejestru zabytków.

Wejście główne do budynku od strony ulicy Działyńskich. Do wejścia głównego od strony drogi i chodnika prowadzą schody, brak jest pochylni/podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada piwnicę, parter, dwa piętra i strych (komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się schodami). Budynek nie posiada windy. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich po budynku. Nie wszystkie drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicach budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 62 761 50 45 lub e-mailowo na adres okl@okl.lasy.gov.pl.

 

II. OFICYNA (budynek Muzeum Leśnictwa)

Oficyna – budynek znajdujący się na terenie Parku Arboretum w Gołuchowie – budynek wpisany do rejestru zabytków.

Do wejścia głównego od strony parku prowadzą schody (2 stopnie), istnieje pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada piwnicę, parter, dwa piętra i strych (komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się schodami). Budynek nie posiada windy. Konstrukcja budynku umożliwia poruszanie się osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim tylko po części parteru i części I piętra. Warunkiem skorzystania z I piętra jest korzystanie z osobnego wejścia wskazanego przez pracowników obsługi, wejście to zaopatrzone jest w ruchomą platformę podjazdową. W pozostałej części budynku nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, nie wszystkie drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 08:00 – 16:00.

Nie ma możliwości parkowania pojazdów przed budynkiem – teren Parku Arboretum.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 62 761 50 45 lub e-mailowo na adres okl@okl.lasy.gov.pl.

 

III. POWOZOWNIA i OWCZARNIA (budynki Muzeum Leśnictwa)

Powozownia i Owczarnia – budynki znajdujące się przy bramie prowadzącej do parku w Gołuchowie od strony ulicy Borowskiego. Budynki usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wejście główne do budynku Powozownia znajduje się od strony drogi wewnętrznej i parkingu, prowadzi do niego chodnik. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu oraz punktu sprzedaży biletów, książek i pamiątek. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po pierwszym piętrze (komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się schodami).

Budynek Powozownia połączony jest szklanym łącznikiem z budynkiem Owczarnia. Budynek Owczarnia składa się również z dwóch kondygnacji. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie, komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się platformą przyschodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 08:00 – 16:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem znajdują się dwa wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Powozownia na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 62 761 50 45 lub e-mailowo na adres okl@okl.lasy.gov.pl.

 

IV. OBORA (Obiekt edukacyjny z bazą noclegową)

Dojazd do budynku OBORA znajduje się od ulicy Borowskiego. Budynek usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wejście główne do budynku Obora znajduje się od strony drogi wewnętrznej i parkingu przed obiektem. Wejście usytuowane jest na poziomie dwóch schodów, istnieje pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Obora składa się z dwóch kondygnacji. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie, komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się windą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 08:00 – 16:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 62 761 50 45 lub e-mailowo na adres okl@okl.lasy.gov.pl.