Wydawca treści Wydawca treści

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 18 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl

Wydany w bieżącym roku numer 18. zawiera 20 artykułów:

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Aleksandra Arndt,  Pod patronatem Sylwana. Kulturotwórcza rola drzew w kontekście poezji rzymskiej

2. Zuzanna Benincasa, Co się tyczy stworzeń, które z nawyku zwykły oddalać się i powracać...” – koncepcja animus revertendi a wolność polowania na dzikie zwierzęta w prawie rzymskim

3. Władysław Chałupka, Odbudowa struktur administracji leśnej po II wojnie światowej w świetle wspomnień Feliksa Osińskiego

4. Koji Chihara, Wood cultures in pre-modern Hokkaido island: a comparative study between central Japan

5. Anna Cysewska-Sobusiak, Alojzy Cysewski – leśnik z powołania

6. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan, Sprawozdanie Działu Aklimatyzacji Zwierząt – interesujący dla historii żubra i nauk przyrodniczo-leśnych dokument Państwowego Muzeum Zoologicznego z 1947 roku

7. Andrzej Dobiech,  Wspomnienie o Adolfie Michale Minde – nadleśniczym z Kozienic (1832–1902)

8. Jerzy Gnerowicz, Leśne pszczoły w polskiej heraldyce

9. Paweł Jakubiec, Źródła do dziejów leśnictwa w Polsce z archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

10. Roman Jaszczak, Urządzanie lasu w latach 1918–1939 w Polsce

11. Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej w latach 1939–1941 w świetla referatu por. Jarmarkiera

12. Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Pradziejowa pułapka na dzikiego zwierza z Jordanowa koło Świebodzina

13. Ks. Artur Wysocki, Środowisko przyrodnicze jako mechanizm generatywny zmian społecznych na przykładzie wybranych parafii

14. Rafał Zubkowicz, Zakupy gruntów przez Lasy Państwowe przed II wojną światową

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

15. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

16. Alicja Antonowicz, Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

17. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

18. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

19. Hubert Szramka, Wspomnienie o prof. zw. dr. Józefie Brodzie (1920–2019)

20. Sprawozdanie z działaloności Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2014–2018