Wydawca treści Wydawca treści

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV–V szkoły podstawowej

Szukamy dendrologicznych skarbów – lekcja terenowa polegająca na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Uwzględnia ona obserwację i opis 10 drzew okazowych w części ozdobnej parku-arboretum. W trakcie lekcji wykonywane są także rysunki pokroju znalezionych drzew i ich prezentacja. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Jak żyje las? – zajęcia prowadzone w borze mieszanym w oparciu o karty pracy, obejmujące rozpoznawanie drzew i krzewów, budowę warstwową lasu, znaczenia roślinności leśnej oraz zależności pokarmowych w lesie. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Budowa warstwowa lasu – lekcja oparta na obserwacji flory i fauny dioramy lasu liściastego w aspekcie wiosennym oraz boru świerkowego w aspekcie zimowym. Zajęcia odbywają się w sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ssaki leśne – zajęcia realizowane są w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację czterech gatunków ssaków leśnych: żubra, daniela, dzika i konika polskiego. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy. Zadania dotyczą zwyczajów zwierząt, cech budowy, rozpoznawania poroży i tropów oraz znaczenia gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Żubrowe ciekawostki – zajęcia prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Obejmują obserwację żubrów. W oparciu o pogadankę i tablice dydaktyczne uczniowie rozwiązują zadania umieszczone w kartach pracy dotyczące cech budowy, zwyczajów i znaczenia tego gatunku w przyrodzie. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Dziuple, budki i ich mieszkańcy – zajęcia prowadzone na ścieżce dydaktycznej. Uczniowie poznają zwierzęta zamieszkujące dziuple i budki lęgowe, gatunki drzew dziuplastych oraz formy ochrony dziuplaków. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Las w kulturze – zajęcia mają na celu przedstawienie kulturotwórczej roli lasu, odbywają się w sali edukacyjnej. Podczas zajęć uczeń może spojrzeć na las z nieco innej strony niż na co dzień i znaleźć w nim coś więcej niż źródło drewna, owoców, grzybów lub miejsce do wypoczynku. Poznaje go jako przedmiot zainteresowania artystów i źródło inspiracji do pracy twórczej, ale także ważny obiekt, który od wieków miał wpływ na wierzenia, tradycje oraz rozwój cywilizacji. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Skrzydlate drapieżniki. Sowy – podczas zajęć uczeń zdobywa wiedzę na temat rodzimych gatunków sów i uczy się je rozpoznawać. W trakcie lekcji odbywają się m.in.: dyskusja na temat zagrożeń tych ptaków, obserwacja piór, rozpoznawanie głosów i rozwiązywanie kart pracy. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Ptaki szponiaste – podczas zajęć uczeń poznaje rolę ptaków drapieżnych w przyrodzie i zdobywa umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków. Poprzez dyskusję, obserwację i zabawę wyciąga wnioski na temat zagrożeń ptaków i metod ich ochrony. Podczas zajęć wykorzystywane są karty pracy. Lekcja przeznaczona dla młodzieży od klasy VI szkoły podstawowej. Odbywa się w sali edukacyjnej. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Gatunki leśne z Polskiej czerwonej księgi – zajęcia oparte na obserwacji zwierząt, roślin i grzybów leśnych zaliczanych do siedmiu kategorii zagrożenia (gatunki wymarłe, zanikłe, skrajnie zagrożone, silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i mniej zagrożone). Zajęcia odbywają się w Sali wystawowej Muzeum Leśnictwa. Czas zajęć: 1,5 godziny zegarowej.

Kalkografia – podczas trwania warsztatów uczniowie tworzą grafikę. Technika polega na odbijaniu za pomocą kalki maszynowej kompozycji wykonanej z materiałów o ciekawej fakturze. Grupa może liczyć 32 osoby. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej na „Dybulu". Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.

Decoupage – na zajęciach uczniowie zapoznają się z techniką polegającą na zdobieniu drewna za pomocą wzoru wyciętego z serwetki papierowej. Jednorazowo w warsztatach mogą uczestniczyć maksymalnie 32 osoby. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej na „Dybulu". Czas zajęć: 1 godzina zegarowa.