Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pokazowa Zagroda Zwierząt

Pokazowa Zagroda Zwierząt

Pokazowa Zagroda Zwierząt została założona w kwietniu 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT czynna codziennie od świtu do zmierzchu.
WSTĘP WOLNY
.

W obrębie zagrody występują dwa typy siedlisk leśnych: bór mieszany świeży (BMśw) oraz las mieszany świeży (LMśw). Dominującymi gatunkami drzew są sosna oraz dąb. Występują też buk, świerk, brzoza i grab. W zagrodzie znajduje się również ok. 1 ha łąki traktowanej jako pastwisko dla żubrów. Pojemność zagrody żubrów została określona na 6 do 8 osobników. Zwierzęta są pod stałą opieką weterynaryjną. Organizacja zagrody i wydzielenie tzw. zagród dziennych pozwala na oglądanie zwierząt od świtu do zmierzchu przez cały rok. Zagroda cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających, których liczbę szacuje się na około 100 tys. rocznie.

Ośrodek Kultury Leśnej, realizując swoje zadania statutowe, współpracuje z innymi ośrodkami hodowlanymi oraz placówkami naukowymi w zakresie hodowli i ochrony żubrów. W dniach 5-6 października 2000 roku w Gołuchowie odbyło się seminarium „Hodowla żubrów w jednostkach Lasów Państwowych", którego inicjatorem i organizatorem był właśnie Ośrodek Kultury Leśnej. Ogółem w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt do końca 2019 roku hodowano 116 żubrów, z tego 101 osobników urodziło się w Gołuchowie. Obecnie oprócz żubrów w pokazowej zagrodzie można oglądać koniki polskie, daniele i dziki. Koniki polskie do Gołuchowa zostały przywiezione z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Hodowla dzikich zwierząt w zagrodzie stanowi nawiązanie do dawnej tradycji utrzymywania zwierzyńców w pobliżu rezydencji magnackich.