Wydawca treści Wydawca treści

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2023 ROKU

1. Wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające ochronę przyrody i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe leśnictwa oraz wspomagające budowanie postaw przyjaznych środowisku

Wartość dofinansowania:  105 000,00 zł

Celem projektu jest poszerzenie oferty wydawnictw skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wydał sześć pozycji, które trafią do uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody oraz bibliotek. Oferta wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zostanie poszerzona o trzy publikacje zwarte, kalendarz edukacyjny, grę edukacyjną planszową oraz kwartalnik edukacyjno-informacyjny. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, jak również budowanie postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów przyrodniczych. Projekt zakłada ponadto wzrost wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego leśnictwa i potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń. Materiały będą pomocą dydaktyczną wykorzystywaną w edukacji przyrodniczej, a także będą wykorzystywane jako nagrody w konkursach, podczas festynów edukacyjnych i akcji ekologicznych.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” t. 21 – 800 egz.
2. Książka „Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł” – 1000 egz.
3. „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców” – 500 egz.
4. Kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik” – łączny nakład 4000 egz.
5. Gra edukacyjna „Z lasu do domu” – 1000 egz.
6. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.

 

2. Utrzymanie, prowadzenie i rewitalizacja zabytkowego Parku-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2023 roku

Wartość dofinansowania: do 133 600,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu Parku-Arboretum oraz kontynuowanie procesu rewaloryzacji całego parku. Poprzez wpływ na florę utrzymany jest
i wzbogacany skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W Programie Ochrony Przyrody dla Parku-Arboretum o powierzchni 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin
i zwierząt znajdujące się pod ochroną prawną lub rzadkie w skali kraju i regionu. Dendroflorę parku reprezentuje 385 taksonów należących do 123 rodzajów, wśród których stwierdzono 246 gatunków roślin drzewiastych, 117 odmian i 21 mieszańców międzygatunkowych. Efekt rzeczowy będzie wynikał z wykonania założonych prac polegających na: - zakładaniu i uzupełnianiu kolekcji roślinnych;
- ochronie zasobów dendrologicznych poprzez grodzenie nasadzeń i indywidualną ochronę roślin;
- utrzymaniu obszaru parku zaadaptowanego na ogrody kwiatowo-ziołowe; - przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych poprzez wykonanie pieleń, pielęgnacji ścieżek, wykaszania trawników, ręcznego przycinania roślin i ich formowania, przycinania żywopłotów; - szeregu różnorodnych prac
o charakterze gospodarczo-porządkowo-pielęgnacyjnym; - oczyszczeniu powierzchni z samosiewów oraz uporządkowaniu linii oddziałowych. Harmonogram prac zakłada zakup materiału sadzeniowego w celu wzbogacenia kolekcji roślinnych, a także uzupełnienia w części leśnej założenia parkowego takich gatunków jak: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, jodła pospolita, grab pospolity, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, modrzew europejski, świerk pospolity, klon zwyczajny czy krzewów takich jak: trzmielina, głóg, dereń, leszczyna. Dodatkowo planowany jest zakup podłoża i nawozu organicznego (torf) w celu poprawy struktury gleby oraz jako źródło składników pokarmowych dla rosnących na nim roślin. Prace te pozwolą na przyrodniczą rewaloryzację Parku, która jest zadaniem ciągłym. Park-Arboretum cechuje duża różnorodność biologiczna wynikająca zarówno z działań ogrodniczych, jak i z naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w zadrzewieniach parkowych i leśnych, w półnaturalnych fragmentach lasów, na licznych polanach i łąkach, w stawach i otaczających je szuwarach. Park-Arboretum znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Doliny rzeki Ciemnej. Jest wpisany do rejestru zabytków i objęty całkowitą ochroną konserwatorską. Punktem wyjścia do wzbogacania ekosystemu parku, a co za tym idzie wzbogacania składu gatunkowego jest Program Zagospodarowania Parku. Park-Arboretum to obiekt pełniący istotną rolę dydaktyczną
i rekreacyjną. Jest licznie odwiedzany przez turystów, szacuje się że jest to około 120 tysięcy osób każdego roku. Na jego terenie odbywają się lekcje przyrodnicze i historyczne. Park jest udostępniany do zwiedzania bezpłatnie przez cały rok.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2022 ROKU

1. Wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wspomagające budowanie postaw przyjaznych środowisku oraz upowszechniające ochronę przyrody i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe leśnictwa

Wartość dofinansowania:  46 882,15 zł

Celem projektu jest poszerzenie oferty wydawnictw skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wyda 5 pozycji, które trafią do uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody oraz 22 bibliotek uniwersyteckich. Oferta wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zostanie poszerzona o 5 pozycji, w tym dwie publikacje zwarte, kalendarz edukacyjny, grę edukacyjną – puzzle, kwartalnik edukacyjno-informacyjny. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, a także budowanie postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów. Ponadto wzrost wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego leśnictwa i potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń. Materiały będą stanowiły pomoc dydaktyczną wykorzystywaną w celu edukacji przyrodniczej, a także będą wykorzystywane jako nagrody w konkursach, podczas festynów edukacyjnych i akcji ekologicznych.

1. Kalendarz edukacyjny ścienny – 400 egz.
2. Książka „Zaproszenie do lasu. Wiersze i zagadki” – 500 egz.
3. Książka „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców” – 300 egz.
4. Gra edukacyjna – puzzle – 500 szt.
5. Kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik”, cztery numery wydrukowane – 4000 egz.

 

2. Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego Parku – Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2022 roku

Wartość dofinansowania:  do 100 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym projektu jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu Parku – Arboretum. Poprzez wpływ na florę utrzymany jest i wzbogacany skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W programie ochrony przyrody dla Parku – Arboretum o powierzchni 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod ochroną prawną lub rzadkie w skali kraju i regionu.

Efekt rzeczowy będzie wynikał z wykonania założonych prac, które obejmują:

1. Przywracanie pierwotnego układu kompozycyjnego poprzez uprzątnięcie podszytu, podrostu, samosiewów oraz czyszczenie dróg i linii oddziałowych z traw
i samosiewów.
2. Zakładanie i uzupełnianie kolekcji roślinnych – przygotowanie powierzchni pod nasadzenia i sadzenie.
3. Wykaszanie polan i powierzchni zadrzewionych.
4. Prace pielęgnacyjne polegające m.in. na cięciach pielęgnacyjnych krzewów i bylin, pieleniu, formowaniu żywopłotów, nawożeniu podlewaniu itp.
5. Ochronę zasobów dendrologicznych.
6. Zabiegi pielęgnacyjne na pojedynczych drzewach, polegające na usuwaniu posuszu z koron drzew, formowaniu koron, chirurgii drzew itp.
7. Utrzymanie ogrodów kwiatowo-ziołowych (m.in. pielenie, wykaszanie, formowanie roślin, pielęgnacja ścieżek).
8. Prace o charakterze gospodarczo-porządkowo-pielęgnacyjnym.

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2021 ROKU

1. Wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające ochronę przyrody i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe leśnictwa oraz wspomagające budowanie postaw przyjaznych środowisku

Wartość dofinansowania:  77 840,00 zł

Celem projektu jest poszerzenie oferty wydawnictw skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wyda 9 pozycji, które trafią do m. in. 8 900 odbiorców, w tym uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody, 22 bibliotek uniwersyteckich. Oferta wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zostanie poszerzona o 9 pozycji, w tym sześć publikacji zwartych, kwartalnik edukacyjno-informacyjny; kalendarz edukacyjny; grę edukacyjną – puzzle. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, a także budowanie postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów. Ponadto wzrost wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego leśnictwa i potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń. Materiały będą stanowiły pomoc dydaktyczną wykorzystywaną w celu edukacji przyrodniczej, a także będą wykorzystywane jako nagrody w konkursach, podczas festynów edukacyjnych i akcji ekologicznych.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” t. 20 – 800 egz.
2. Kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik”, cztery numery wydrukowane – 4800 egz.
3. Książka „Dwa kalendarze czyli dyskretny urok lasu” – 500 egz.
4. Książka „O pszczole…” – 500 egz.
5. Książka „Sztuka malowania drewnem. Intarsje Piotra Biernata. Suplement” – 300 egz.
6. Książka „Leśne drogi i bezdroża” – 500 egz.
7. Książka „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem” – 500 egz.
8. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.
9. Gra edukacyjna – puzzle – 500 szt.

 

2. Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego Parku – Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku

Wartość dofinansowania:  do 100 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym projektu jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu Parku – Arboretum. Poprzez wpływ na florę utrzymany jest i wzbogacany skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W programie ochrony przyrody dla Parku – Arboretum o powierzchni 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod ochroną prawną lub rzadkie w skali kraju i regionu.

Efekt rzeczowy będzie wynikał z wykonania założonych prac, które obejmują:

1. Przywracanie pierwotnego układu kompozycyjnego poprzez uprzątnięcie podszytu, podrostu, samosiewów oraz czyszczenie dróg i linii oddziałowych z traw i samosiewów.
2. Zakładanie i uzupełnianie kolekcji roślinnych – przygotowanie powierzchni pod nasadzenia i sadzenie.
3. Wykaszanie polan i powierzchni zadrzewionych.
4. Prace pielęgnacyjne polegające m.in. na cięciach pielęgnacyjnych krzewów i bylin, pieleniu, formowaniu żywopłotów, nawożeniu podlewaniu itp.
5. Ochronę zasobów dendrologicznych.
6. Zabiegi pielęgnacyjne na pojedynczych drzewach, polegające na usuwaniu posuszu z koron drzew, formowaniu koron, chirurgii drzew itp.
7. Usuwaniu drzew martwych, złomów i wywrotów po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
8. Utrzymanie ogrodów kwiatowo-ziołowych (m.in. pielenie, wykaszanie, formowanie roślin, pielęgnacja ścieżek).
9. Prace o charakterze gospodarczo-porządkowo-pielęgnacyjnym.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2020 ROKU

1. Wydawnictwa edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wspomagające budowanie postaw przyjaznych środowisku oraz upowszechniające ochronę przyrody i dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe leśnictwa

Wartość dofinansowania: 46 500,00 zł

Realizacja projektu ma na celu poszerzenie oferty wydawnictw edukacyjnych skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wyda 10 pozycji, które trafią do uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody i historii regionu, 22 bibliotek uniwersyteckich. Materiały będą pomocą dydaktyczną w edukacji przyrodniczej, a także zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursach, podczas festynów edukacyjnych i akcji ekologicznych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony a także budowanie postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów. Ponadto, wzrost wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego regionu i potrzeby jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" t. 19 – 800 egz.
2. „Zagajnik" – kwartalnik edukacyjno-informacyjny (4 numery) – 4800 egz.
3. Album „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie” – 1000 egz.
4. „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Informator" (w języku angielskim i niemieckim) – 600 egz.
5. „Zaproszenie do lasu. Wiersze i zagadki” – 500 egz.
6. Książka „Z lasu do kuchni. Potrawy i przetwory z grzybów” – 300 egz.
7. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.
8. Książeczka edukacyjna „Dbam o środowisko i żyję bezpiecznie” – 600 egz.
9. Gra edukacyjna typu „pamięć” – Różnorodność biologiczna parku-arboretum w Gołuchowie – 1000 egz.
10. Gra edukacyjna „Zielone domino” – 1000 egz.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2019 ROKU

1. Konkursy i wydarzenia edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Wartość dofinansowania: 14 056,54 zł

Projekt obejmował zorganizowanie pięciu wydarzeń o charakterze edukacyjnym, tj. „Sowiego wieczoru”, obchodów „Dnia Ziemi", VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz festynu „Spotkanie z lasem". W ramach tych wydarzeń przeprowadzono konkursy: plastyczne (na wykonanie mapy mentalnej „Leśne gatunki chronione” i , „Las nam darzy…”); leśnego bajania; recytacji, piosenek i tańca związanych z bezpieczeństwem. Zorganizowano pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowano materiały dydaktyczne służące kształtowaniu proekologicznych postaw. Dokonano również zakupu elementów promocyjnych w formie banerów typu ścianka łukowa, ścianek do namiotu edukacyjnego z nadrukiem motywu leśnego, drewnianej tablicy promującej edukacyjne walory Ośrodka oraz drewnianych, wielkoformatowych klocków edukacyjnych. Tematyka realizowana w zakresie projektu dotyczyła: współczesnych funkcji lasu, ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, kształtowania prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie i jego sąsiedztwie, zagadnień pierwszej pomocy, selektywnej zbiórki odpadów, informowania właściwych służb o zagrożeniu itp. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu.

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2018 ROKU

1. Wydarzenia edukacyjne i konkursy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Wartość dofinansowania: 11 961,39 zł

Projekt obejmował zorganizowanie czterech wydarzeń o charakterze edukacyjnym, tj. obchodów „Dnia Ziemi", V Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", XII Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz festynu „Spotkanie z lasem". W ramach tych wydarzeń przeprowadzono konkursy: plastyczne (na projekt gry memo „Różnorodność biologiczna parku-arboretum w Gołuchowie”, „Mój ulubiony las”); leśnego bajania; recytacji, piosenek i tańca związanych z bezpieczeństwem. Zorganizowano pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowano materiały dydaktyczne służące kształtowaniu proekologicznych postaw a także oraz utrwalaniu wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w formie broszury „Ze sztuką bezpieczniej” oraz kostki edukacyjnej. Dokonano również zakupu elementów promocyjnych w formie banerów. Tematyka realizowana w zakresie projektu dotyczyła: współczesnych funkcji lasu, kształtowania prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie i jego sąsiedztwie, zagadnień pierwszej pomocy, selektywnej zbiórki odpadów, informowania właściwych służb o zagrożeniu itp. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu.

2. Edukacyjne wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające ochronę przyrody, zachowania przyjazne środowisku oraz dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Wielkopolski

Wartość dofinansowania: 49 289,17 zł

Projekt obejmował poszerzenie oferty wydawnictw edukacyjnych skierowanych do Wielkopolan. Ośrodek Kultury Leśnej wyda 12 pozycji, które trafią do min. 22300 odbiorców, w tym do uczniów, nauczycieli, turystów, pasjonatów przyrody i historii regionu, 22 bibliotek uniwersyteckich. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski na temat znaczenia przyrody i jej ochrony a także budowanie postaw w zakresie odpowiedzialnego użytkowania zasobów. Wzrost wiedzy w zakresie dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego regionu i potrzeby jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Materiały stanowią pomoc dydaktyczną wykorzystywaną w edukacji przyrodniczej, a także są wykorzystywane jako nagrody w konkursach, podczas festynów edukacyjnych i akcji ekologicznych.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" t. 17 – 800 egz.
2. „Zagajnik" – kwartalnik edukacyjno-informacyjny (4 numery) – 4800 egz.
3. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.
4. 5 broszur edukacyjnych z cyklu „Las – czy go znasz?” – 5000 egz.
5. Foldery informacyjne – 7000 egz.
6. „Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł" – 1000 egz.
7. „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Informator" – 2000 egz.
8. „Leksykon polskiej kultury łowieckiej” – 1000 egz.

 

3. Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego parkuarboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania: 64 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu parku-arboretum. Poprzez wpływ na florę utrzymywany i wzbogacany jest skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W programie ochrony przyrody dla parkuarboretum o pow. 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt znajdującego się pod ochroną prawną lub rzadkich w skali kraju i regionu.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2017 ROKU

1. Edukacyjne wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie popularyzujące ochronę przyrody i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego leśnictwa w Wielkopolsce

Wartość dofinansowania: 47 735,00 zł

Projekt obejmował wydanie drukiem 12 pozycji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: 5 publikacji zwartych, kwartalnik informacyjno-edukacyjnego, kalendarz, cykl broszur, kolorowanka, foldery oraz 2 gry dydaktyczne. Cel projektu to upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bioróżnorodności i wielofunkcyjności środowiska leśnego. Wydawnictwa sprzyjają kształtowaniu postaw szacunku wobec przyrody i przyczyniają się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat znaczenia jej ochrony.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" t. 16 – 800 egz.
2. „Zagajnik" – kwartalnik edukacyjno-informacyjny (4 numery) – 4800 egz.
3. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.
4. „Użytkowanie lasu nie jest złe" – 1000 egz. Foldery informacyjne – 7000 egz.
5. Seria 9 broszur z cyklu „Las – czy go znasz?" – 8500 egz.
6. Kolorowanka „Zwierzęta leśne" – 1000 egz.
7. Gra „Zielony Piotruś" – 500 egz. Gra „Zielone domino" – 500 egz.
8. „Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce" – 300 egz.
9. „Sztuka malowania drewnem. Intarsje Piotra Biernata" – 400 egz.
10. Przewodnik po parku-arboretum w Gołuchowie – 1000 egz.

 

2. Konkursy i imprezy edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie rozwijające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Projekt obejmował zorganizowanie czterech wydarzeń o charakterze edukacyjnym, tj. obchodów „Dnia Ziemi", IV Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", XI Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz festynu „Spotkanie z lasem". W ramach tych wydarzeń przeprowadzono konkursy: plastyczne (na projekt zakładki do książki, „Rok w lesie”); leśnego bajania; recytacji, piosenek i tańca związanych z bezpieczeństwem. Zorganizowano pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowano materiały dydaktyczne służące kształtowaniu proekologicznych postaw oraz utrwalaniu wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tematyka realizowana w zakresie projektu dotyczyła: współczesnych funkcji lasu, kształtowania prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie i jego sąsiedztwie, zagadnień pierwszej pomocy, selektywnej zbiórki odpadów, informowania właściwych służb o zagrożeniu itp. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W POZNANIU W 2016 ROKU

1. Upowszechnianie postaw ekologicznych oraz pogłębianie wiedzy o lesie i leśnictwie wśród społeczeństwa poprzez wydawnictwa edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł

Projekt obejmował wydanie drukiem 14 pozycji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: 4 publikacji zwarte, kwartalnika informacyjno-edukacyjnego, kalendarza, 5 broszur, folderów oraz 2 gier dydaktycznych. Cel projektu to upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bioróżnorodności i wielofunkcyjności środowiska leśnego. Wydawnictwa sprzyjają kształtowaniu postaw szacunku wobec przyrody i przyczyniają się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat znaczenia jej ochrony.

1. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie" t. 15 – 800 egz.
2. „Zagajnik" – kwartalnik edukacyjno-informacyjny (4 numery) – 4800 egz.
3. Kalendarz edukacyjny ścienny – 700 egz.
4. „Lasy doliny obrzańskiej" – 250 egz. Foldery informacyjne – 7500 egz.
5. „Gawędy z leśnej polany" – 500 egz.
6. Album „Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie" – 1000 egz.
7. Broszura „Szanujmy martwe drzewa" – 1000 egz.
8. Broszura „Tajemnice drzew" – 1000 egz.
9. Broszura „Żyć bezpiecznie zawsze wolę, na ulicy, w domu, szkole" – 2000 egz.
10. Broszura „Od dziś mam zadanie takie: być bezpiecznym przedszkolakiem" – 2000 egz.
11. Broszura „Zwyczaje dużych i małych zwierząt leśnych" – 1000 egz.
12. Gra planszowa „Z lasu do domu" – 1000 egz.
13. Gra „Wszędobylskie drewno" – 1000 egz.

 

2. Imprezy edukacyjne i konkursy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie rozwijające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Wartość dofinansowania: 11 237,15 zł

Projekt obejmował zorganizowanie czterech wydarzeń o charakterze edukacyjnym, tj. obchodów „Dnia Ziemi", III Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", X Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, festynu „Spotkanie z lasem". W ramach tych wydarzeń przeprowadzono konkursy: plastyczne („Las – magazynem węgla", „Las –Twój dobry sąsiad"); leśnego bajania; recytacji, piosenek i tańca związanych z bezpieczeństwem. Zorganizowano pokazy i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowano materiały dydaktyczne służące kształtowaniu proekologicznych postaw oraz utrwalaniu wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tematyka realizowana w zakresie projektu dotyczyła: ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu, współczesnych funkcji lasu, niskiej emisji CO2 , kształtowania prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie i jego sąsiedztwie, zagadnień pierwszej pomocy, selektywnej zbiórki odpadów, informowania właściwych służb o zagrożeniu itp.

3. Utrzymanie i prowadzenie hodowli zagrodowej żubrów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wartość dofinansowania – 20 000,00 zł

Zamierzonym efektem ekologicznym projektu jest utrzymanie i wzbogacenie o nowe osobniki populacji żubrów w zagrodzie w Gołuchowie. Ma to bezpośredni wpływ na kondycję i liczebność całej populacji żubra w Polsce. Jest istotnym elementem zachowania zagrożonego gatunku żubra. 4. Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Zamierzonym efektem ekologicznym jest utrzymanie i wzbogacenie ekosystemu parku-arboretum. Poprzez wpływ na florę utrzymywany i wzbogacany jest skład gatunkowy fauny bytującej na stałe lub czasowo na terenie parku. W programie ochrony przyrody dla parku-arboretum o pow. 158,05 ha zinwentaryzowano gatunki roślin i zwierząt znajdującego się pod ochroną