Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Działa od września 1977 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 15 osób powołanych decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Decyzją nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2019 roku została powołana Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na lata 2019–2022 w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. Władysław Chałupka – Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Leśnego, emerytowany pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
 2. dr hab. Władysław Danielewicz – Kierownik Katedry Botaniki Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 3. mgr Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 4. dr inż. Magdalena Frączek – Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 5. mgr inż. Piotr Grygier – emerytowany Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
 6. prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Katedra Fitopatologii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 7. prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 8. mgr Krzysztof Kornacki – emerytowany Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
 9. mgr inż. Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
 10. dr Edward Marszałek – Naczelnik, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,
 11. dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. SGGW – Prodziekan ds. dydaktyki, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 12. prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
 13. mgr Wojciech Szczepkowski – Zastępca Dyrektora ds. muzealniczych, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
 14. dr Grzegorz Wieczorek – Zastępca dyrektora, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,
 15. mgr inż. Jacek Zadura – starszy specjalista Służby Leśnej, Wydział Społecznych Funkcji Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.