Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Do zadań Ośrodka Kultury Leśnej należą:
– działalność w zakresie ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, pielęgnację i ochronę zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz rewaloryzację parku-arboretum,
– zarządzanie zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej,
– prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa,
– sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną leśników oraz twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,
– współpraca, wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami, ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju oraz za granicą.

Ośrodkiem Kultury Leśnej kieruje Dyrektor Adam Kozyra.


W Ośrodku funkcjonują następujące działy:

– finansowo-księgowy,
– administracyjno-gospodarczy,
– edukacji,
– muzealny,
– parkowy,
– promocji

oraz samodzielne stanowiska:

– ds. kadr i bhp,
– ds. kontroli i audytu wewnętrznego,
– ds. inwestycji,

– rzecznik prasowy.