Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Do zadań Ośrodka Kultury Leśnej należą:
– działalność w zakresie ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, pielęgnację i ochronę zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz rewaloryzację Parku-arboretum,
– zarządzanie zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej,
– prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa,
- sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną leśników oraz twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,
– współpraca, wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.

Ośrodkiem Kultury Leśnej kieruje Pani Dyrektor Ewa Jedlikowska.


W Ośrodku funkcjonują następujące działy:
– Finansowo-Księgowy
– Administracyjno-Gospodarczy
– Edukacji i Informacji
– Muzealny
– Parkowy
– Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych

oraz samodzielne stanowiska:
– ds. płac i kadr
– ds. zamówień publicznych.