Historia

Ośrodek Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna został powołany w grudniu 1986 roku, jednak pierwsze kroki w kierunku jego utworzenia poczyniono już w latach 70. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Leśnictwa na terenie dziewiętnastowiecznego założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie.

Położenie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie leży na terenie Gminy Gołuchów, w powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim, przy drodze krajowej nr 12, łączącej Poznań z Łodzią. Oddalony jest o 15 km od Kalisza i 12 km od Pleszewa.

Organizacja

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się we wrześniu1977 roku. W skład Rady wchodzą osoby powołane decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.